Brunicon logo
Effektiviserar och värdesäkrar riskhanteringen

Finansiering


Att välja Basic Grey Enterprise Edition innebär ingen investeringskostnad som belastar kassaflödet. Vår finansieringslösning innebär att ni betalar för Basic Grey först när det bidrar till en tydlig lönsamhetsutveckling.


Kontroll över verksamheten

Risk management, eller vad som i dagligt tal benämns som riskhantering syftar till att identifiera och eliminera, eller minimera, risker. Man vill försäkra sig mot oönskade händelser som kan innebära materiella skador eller mänskligt lidande. Man vidtar därför naturligtvis åtgärder som så långt som möjligt begränsar skaderisker i syfte att skapa kontroll över verksamheten.

Effektivare säkerhetsarbete

Krav på säkerhet styrs av bestämmelser i lagstiftning och regelverk. Det kan vara svårt att veta om man uppfyller kraven. Basic Grey är ett kostnadseffektivt stöd för att upprätthålla en bestämd säkerhetsnivå. Basic Grey är holistiskt inom hela HSEQ-området och fångar upp konsekvensvariabler som är direkt mätbara i lönsamhet.

Snabb installation och låg kostnad

Basic Grey har en portfölj med ett femtiotal RM-verktyg som är byggda mot direktiv, författningar, lagstiftning, regelverk och best practice. Det innebär att huvuddelen av tiden för installation läggs på att anpassa verktygen för kundens specifika behov. Verktygen byggs på med nya funktioner när behov uppstår vilket gör att verksamheten alltid är uppdaterad.

Finansieringsmodell

Oavsett om det handlar om ett helt verksamhetssystem eller installation av ett urval RM-verktyg bygger finansieringserbjudandet på en och samma kvalitetsmanual med tidplan för genomförande. Kostnaden uppstår först när det är i användning. Om avtalet omfattar delar av eller hela HSEQ-området och delarna tas i användning vid olika tidpunkter så uppstår kostnaderna analogt. Ett införande av systemet kan således spridas och anpassas så att det sker med god anpassning mot övrig verksamhet. Det innebär också att man kan mäta återbetalning mot kostnad för drift även under genomförandetiden.

finans
Finansieringsformeln är enkel och bygger på synlig vinst. Effektivitetsvinster plus Kvalitetsvinster minus Driftkostnad = Verksamhetsvinst.


Partnership
Accountability
Certification
Durable
Copyright © 2015 Brunicon.com - All Rights Reserved