Brunicon logo
Kontroller

Aktuella uppdrag i urval

Mälarenergi (ATEX & SEVESO)

Uppbyggnad av ett säkerhetssystem i portalen Basic Grey. Arbetet omfattar explosionsskyddsdokumentation för Panna 5 & Block 6. Implementering av SEVESO III med handlingsprogram, säkerhetsdokumentation, myndighetshantering, etc.

Katrinefors Kraftvärme (ATEX & CE)

Tekniskt biträde i samband med uppförande av ny panna. Uppdraget omfattar ATEX explosionsskydd, brandskydd, processäkerhet och säkerhetsverifiering (CE). Arbetet sker i portalen Basic Grey. Uppdraget omfattar också åtgärder inom explosionssäkerhet, som dammbekämpning med filter, dammkapslingar och övriga driftförbättrande åtgärder.

Vänerenergi (ATEX & CE)

Tekniskt biträde i samband med drifttagande av ny panna. Uppdraget omfattar ATEX explosionsskydd, brandskydd, processäkerhet och säkerhetsverifiering (CE). Arbetet sker i portalen Basic Grey. Brunitec utför även årlig kontroll och revision av hela säkerhetsportalen

Finspångs Tekniska Verk (Säkerhetssystem)

Brunitec är designer av säkerhetsystem åt ED Biogas nya pluggflödesteknik. Uppdraget omfattar också preliminär klassning och riskbedömning, säkerhetskontroll med HAZOP och CE verifiering. Projektet är genomfört i Basic Grey.

Utbildningar

Vi har rullande utbildningsprogram för involverad personal hos uppdragsgivarna inom ATEX, brand, säkerhet, SEVESO.


Utförda uppdrag i urval

Energi

 • Pannanläggning som konverterats från kol till avfallsförbränning 80MW inklusive ny bränslehantering. Uppdragets omfattade teknisk kontroll, ATEX verifiering, samt CE verifiering.
 • Underhållsöversyn RAM -studie för en energianläggning bestående av 3 pannor total kapacitet 220MW.
 • Design, teknisk kontroll, CE och ATEX verifiering av ny pelletfabrik (barkpellets) med kapacitet 50 ton per timme för en cellulosafabrik.
 • CE och ATEX verifiering av ny avfallspanna 50MW inklusive ny bränslefabrik för hushållsavfall.
 • CE och ATEX verifiering av bergrumsanläggning för förvaring av avfallsaska som genererar vätgas.
 • CE verifiering av fastbränslepanna för eldning av träpellets 80MW inklusive bränslehantering och silor
 • ATEX verifiering av avfallsförbränningsanläggning 240MW inklusive all bränslehantering.
 • Pannanläggning som konverterats från kol till träpellets 300MW inklusive hamnmottagning. Pellets silor och bränslehantering.
 • ATEX verifiering av pannanläggning för torvbränsle eldning 180MW inklusive bränslehantering.

Riskanalyser

 • Utredning och kravspecifikation för ny ringledning försörjande släck vattensystemet på kärnkraftverk.
 • Analys och projektering av aktiva system för turbinhall på kärnkraftverk.
 • Riskanalyser m a p olyckor inom ett 10-tal anläggningar utfördes i enlighet med koncernregler. Analyserna utfördes enligt principen för grovanalys eller, för mindre anläggningar, enligt en checklistmetod.
 • Brandorsaksutredning på kraftvärmeverk i samarbete med SKI i Linköping.
 • Projektering och utformning av aktiva system, gnistdetekteringssystem på värmekraftverk.
 • Utbildning av personal i brandsäkerhet samt utformningen av tekniska och organisatoriska släck- och säkerhetssystem för ubåtar.
 • Utredning av brandrisker på flertalet kraftvärmeverk med förslag på åtgärder för att säkerställa egendomsskyddet och personsäkerheten.
 • Upprättande samt införande av systematiskt brandskyddsarbete på hundratals anläggningar inom vitt skilda objekt från kraftverk till skolor och vårdanläggningar inkluderat upprättandet av brandskyddsbeskrivning, ritningar och åtgärdsförslagslista.
 • Riskanalys av elnät, elleverans, tillgänglighet och skyddsnivå med avseende på brand, explosion och personsäkerhet.
 • Dimensionering av byggnadskropp för lagerverksamhet enligt principer för dimensionering enligt beräkning.
 • Utformning av koncernregler avseende brandskydd och riskhänsyn på anläggningar ägda och återförsäkrade i egna bolag.
 • Utfört granskningsarbeten och kvalitetssäkring vid funktionsbaserad dimensionering av ny pannbyggnad såsom sakkunnig brand åt byggnadsnämnden i Norrköping.
 • Brandtekniska analyser för att säkerställa utrymningssäkerheten samt det brandtekniska skyddet. Åtgärder projekterades med analytisk dimensionering och underlag för Systematiskt Brandskyddsarbete i undermarksanläggningar åt Fortifikationsverket.
 • Besiktning och brandtekniskt utlåtande av projektering och utförande av flertalet byggnadstekniska brandskyddsdimensioneringar.

Träförädling

 • ATEX och brand verifiering av 15 stycken möbelfabriker spridda inom EU området.
 • ATEX och brand verifiering av 8 stycken limträfabriker spridda inom EU området.
 • ATEX och brand verifiering av 3 stycken MDF fabriker spridda inom EU området.
 • ATEX och brand verifiering av 2 stycken köksinredningsfabriker inom EU området.
 • Brandverifiering av 2 sågverk inom EU området.

Cellulosa och pappersindustrin

 • ATEX och brandverifiering (damm och processgas) av pappersbruk i Sverige.
 • ATEX och brandverifiering (damm och processgas) av pappersbruk i Portugal.
 • RAM–studie på flishanteringslinje på ett pappersbruk i Sverige.
 • CE verifiering av ny cellulosalinje för ett pappersbruk i Sverige.

Övriga industriprojekt

 • ATEX verifiering av gasturbin(typgodkännande).
 • ATEX verifiering av ny biogasanläggning samt tankstation för stadsbussar.
 • Tenisk verifiering och kvalitetssäkring av ny hamninlastningsanläggning för soda.
 • ATEX och brandverifiering av ny komposteringsanläggning för hushållsavfall.
 • ATEX verifiering av koleldningssystem för kalkugn.
 • ATEX och brandverifiering av Mangananrikningsanläggning.
 • ATEX och brandverifiering av Manganhantering, krossning och anrikning av Mangan och silicium.
 • Design av nytt hamnutlastningssystem för DCP.

Utbildningar

 • ATEX och brandutbildningar (endagsseminarier)
  > 50 st fr. o. m. 2004.
 • CE verifiering (endagsseminarier) > 10 st fr. o. m. 2004.
 • Säkerhetsunderhåll (endagsseminarier)
  > 10 st. fr. o. m. 2004.

Skadeutredningar

 • Skade- och olycksfallsutredningar inom processindustri
  > 20 st.

 

 
Partnership
Accountability
Certification
Durable
Copyright © 2015 Brunicon.com - All Rights Reserved